Update GKO Update GKO
Op 31 augustus is de AK GKO samengekomen. Op de agenda stond de toekomst van de GKO en een mogelijke samenwerking of fusie tussen Gereformeerde Kerk Den Haag-Oost (GKO) en de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage (PGG).
Uit de eerste verkenning van adviseur Wilbert de Jong is gebleken dat een volledige fusie tussen GKO en PGG niet mogelijk is. De PGG wil geen eigenaar worden van de gebouwen van GKO. Hiermee is een juridische fusie tussen GKO en PGG van de baan.
Er zijn wel alternatieve scenario’s van samenwerking mogelijk. Te denken valt bijv. aan een kerkelijke fusie tussen GKO en PGG waarbinnen de gebouwen eigendom blijven van de GKO, maar diverse zaken worden uitbesteed aan de PGG. Een dergelijk scenario kent verschillende gradaties en zal verder worden uitgewerkt. Alternatieve scenario’s zijn er ook:
1. houden zoals het is.
2. het zoeken naar een lichtere GKO waarbinnen meer zaken worden uitbesteed aan de wijk of derden terwijl de GKO als rechtspersoon bevoegd blijft.
3. een boedelscheiding van de GKO gemeentes waarna iedere gemeente zijn weegs gaat en de gebouwen bijv. worden ondergebracht in een vereniging of stichting. 

Wilbert de Jong zal eerst de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze scenario’s verder uitwerken. Begin november komt de AK GKO weer bij elkaar en zal Wilbert de Jong een nieuw rapport voorleggen. Op basis van dit rapport zullen we als wijkkerkenraad de opties bekijken en als wijken en AK in gesprek gaan. Hierna hebben we een helder overzicht van de verschillende scenario’s en de gevolgen daarvan en kunnen we u als gemeente nader informeren. Dit zal worden gedaan door middel van een gemeentebijeenkomst die zal plaatsvinden in november-december.

Mocht u op dit moment al verduidelijking of gesprek willen dan kunt u zich wenden tot onze vertegenwoordigers in de AK GKO Annelies de Groot of Robin ten Hoopen.
terug