Alles komt goed?

Alles komt goed?
AIles komt goed - het is het thema van de veertigdagentijd van de Protestantse Kerk, Je kunt dagelijks een mail met een mooie gedachte in je inbox krijgen. Er is een scheurkalender van de PKN in dit thema, En ook de collectes van Kerk in Actie (de diaconale tak van onze Protestantse Kerk) dragen het thema: Alles komt Goed?!

Aanmatigend
Gelukkig staat er een vraagteken en een uitroepteken achter deze uit-spraak, want ik vind de kreet 'Alles komt goed!' nogal aanmatigend, De moed zakt je toch regelmatig in de schoenen, Coronapandemie, oorlog in Oekraïne, nieuwe koude oorlog, een groeiende tweedeling in de samenleving. Huizen en energieprijzen die de pan uitrijzen. Soms bekruipt je het gevoel: gaat er eigenlijk wel iets goed? Dan klinkt de kreet van de PKN wat goedkoop in de oren: Stil maar, wacht maar, alles komt goed.

Omslag
In deze veertigdagentijd staan we juist stil bij de gebrokenheid van deze wereld. Bij onze eigen on-macht. Bij het lijden dat ons over-komt, We staan stil bij alles dat niet goed gaat. Jezus gaat ons voor op deze lijdensweg. We weten waar die weg eindigt: aan het kruis op Golgotha. Goede Vrijdag heet deze dag en regelmatig wordt mij de vraag ge-steld wat er dan 'goed' is aan deze dag. Toch zit daar wel het begin van het antwoord. Op Goede Vrijdag. Aan dat kruis, Daar begint de omslag. Niet dat alles meteen goed is - nee, dat niet, Dat komt misschien ooit, Maar daar is wel het dieptepunt. Dieper kan het niet. Als Jezus het uitroept: 'Eloï, Eloï, lema sabachtani - Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?'
Waar het kwaad het wint. Waar het lijden ondragelijk wordt, waar de godverlatenheid heerst. Waar zelfs Jezus - dichter bij God kan je toch niet komen waar zelfs Jezus God kwijt is. Daar waar alle hoop verloren is en er helemaal niets meer goed komt. Daar begint de omslag.
Trouw Hoe? Door de trouw van één mens. Doordat Jezus in die pijn, in die godverlatenheid, in de dood zelfs God niet losliet. Want dat was natuurlijk de makkelijkste oplossing geweest. Als Jezus had toegegeven, Als hij voor de weg van de minste weerstand had gekozen. Als hij zichzelf en zijn eigen hachje belangrijker had gevonden dan zijn geloof en zijn trouw aan God de Vader, Als hij daar zijn lijden mee had kunnen voorkomen, als hij daar zijn dood mee had kunnen voorkomen - geef hem eens ongelijk. Maar hij deed het niet. Jezus blijft trouw tot het uiterste aan alles waar hij voor staat. Aan zijn roeping. Aan zijn geloof. Aan zijn Vader. En dat maakt liet verschil. Dat brengt de omkeer. Dat maakt verzoening mogelijk.

Trouw
Alles komt goed? Ik weet het niet hoor. Dat moeten we nog maar zien. Maar dat het mogelijk is: trouw zijn. Blijven geloven tot het uiterste, Vasthouden aan waar je voor staat en blijven geloven in de God van hemel en aarde. Dat bewijst Jezus aan het kruis. En als je trouw blijft aan God, dan blijft God ook trouw aan jou. Dat is Pasen.
Komt het toch nog een beetje goed.
terug