Hoe zijn wij georganiseerd Hoe zijn wij georganiseerd

Ga direct naar informatie over:

Beleidsplan 2021-2025
Kerkenraad
Pastoraat
Diaconie
Stichting Christus Triumfatorkerk
Privacy verklaring


De Christus Triumfatorkerk is een protestantse wijkgemeente in de Haagse wijk Bezuidenhout en Mariahoeve. Onze kerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan 2021-2025

Beleidsplan 2021-2025

"In de Christus Triumfatorkerk komt een kleurrijke groep mensen bij elkaar. Oud en jong, orthodox en liberaal, evangelisch en liturgisch, hoog en laag opgeleid. Alleen dat al maakt onze kerkgemeenschap tot een bijzondere groep mensen. Een gemeenschap om te koesteren. En dat doen we ook."
Het is de openingszin van het visiestuk dat ons de komende jaren begeleidt bij ons kerkelijke werk. In februari 2021 verscheen er een speciale Samenspel als visiedocument van onze gemeente. Lees hier het hele magazine:  beleidsplan 2021-2025

Kerkenraad

De kerkenraad is hét orgaan dat het ‘reilen en zeilen’ van de gemeente bepaalt. Zij draagt de zorg voor het beleid en de koers van de gemeente. Onder de kerkenraad vallen bepaalde taken en verantwoordelijkheden zoals het omzien naar gemeenteleden (pastoraat), diaconale zorg aan de gemeente, de gang van zaken rondom de kerkdiensten, uitvoering van het beleid en het financiële beheren. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant.

Voorzitter van de kerkenraad is Marieke van Vliet, scriba is Jacqueline Ammeraal: scriba@ctkerk.nl

Pastoraat

Pastoraat betekent voor ons, dat we - in navolging van Jezus Christus, de goede Herder - omzien naar elkaar. Omzien wil zeggen dat we oog en oor hebben voor de mens in de mooie momenten van het leven, maar juist ook als het moeilijk is. Dit houdt ook in dat we elkaar blijven motiveren en inspireren en elkaar accepteren zoals we zijn. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de leden van de gemeente, maar ook voor hen die geen lid zijn.

Als u behoefte hebt aan een gesprek, dan kunt u contact opnemen via emailadres: pastoraat@ctkerk.nl.
Onze pastorale ouderlingen zijn momenteel: Saskia Leurink, Linda van Houwelingen en Kia Korteweg.
Naast pastorale ouderlingen heeft onze gemeente een actieve bezoekgroep voor onze ouderen: Team Meeleven.

Diaconie

De diaconie is onderdeel van de kerkenraad. De diakenen vervullen een dienende taak. Dat vindt u terug in de betekenis van het woord diaconie, wat betekent "dienst aan de naaste".

De diaconie staat niet alleen voor deze taak, de diaconie zal de gehele gemeente ervan bewust moeten maken dat iedereen een diaconale roeping heeft. De diaconale hulpverlening staat of valt met de vrijmoedigheid van de gemeenteleden om deze hulp in te schakelen.

De praktische uitvoering bestaat uit vier werkgebieden:

  1. De eigen gemeente (diaconale, pastorale en financiële ondersteuning
  2. De eigen woonplaats (diaconale zorg gaat verder dan de eigen kerkelijke gemeente)
  3. Landelijk werk (ondersteuning van regionale of landelijke organen)
  4. Werelddiaconaat.
Onze wijkdiaconie bestaat momenteel uit vijf leden: Peter Driesen (secretaris), Marijn Smit (voorzitter), Robby Choenni, Tonny van Poortvliet en Jacqueline Eshuis.

Kerkrentmeesters

De Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van het kerkgebouw en de financiën.
Ouderling-kerkrentmeester zijn Frits Beeftink en Arjan Brak.
Penningmeester is kerkrentmeester Remco Reinders: kerkrentmeesters@ctkerk.nl.

Uitvoerige taakomschrijvingen voor onze verschilende kerkenraadstaken vind je hier:
voorzitter
scriba
diaken
kerkrentmeester
 

Stichting Christus Triumfatorkerk

De Stichting Christus Triumfatorkerk zetelt in de gemeente ,’s-Gravenhage.

Doel en grondslag

De stichting heeft ten doel de ondersteuning (op de meest volstrekte wijze) van de activiteiten van de protestantse gemeente in de Christus Triumfatorkerk te ’s-Gravenhage en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
  • De website op internet
  • Het geven van informatie
  • Alle andere wettige middelen die de stichting ter bereiken van haar doelstellingen ten dienste staan

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • Subsidies en donaties
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten
Het bestuur van de stichting Christus Triumfatorkerk bestaat uit: Marieke van Vliet (voorzitter), Jacqueline Ammeraal (secretaris) en Hans van Kooten (penningmeester)
 

Privacy verklaring


Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar (wijk)gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen. 
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.
Meer hierover kunt u hier hieronder lezen in onze privacy verklaring
terug