Hoe zijn wij georganiseerd Hoe zijn wij georganiseerd

Ga direct naar informatie over:

Beleidsplan 2015-2018
Kerkenraad
Pastoraat
Diaconie
Stichting Christus Triumfatorkerk
Privacy verklaring


De Christus Triumfatorkerk is een protestantse wijkgemeente in de Haagse wijk Bezuidenhout en Mariahoeve. Onze kerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018

Het motto van ons beleidsplan is: ‘een open kerk onderweg naar morgen’. We willen ruimte en onderdak bieden aan allen die zich willen laten inspireren door de christelijke geloofstraditie, of daar nieuwsgierig naar zijn. De grondslag van deze visie is het geloof in de Bijbelse boodschap van Gods liefde voor de mens door Jezus Christus, de gestorven en opgestane Heer. Centrale uitgangspunten zijn: samen gemeente zijn in belijden, woordbediening en pastoraat, omzien naar elkaar en openstaan, in woord en daad, voor de omgeving. Meer hierover kunt u hier hieronder lezen in ons beleidsplan 2015-2018

Kerkenraad

De kerkenraad is hét orgaan dat het ‘reilen en zeilen’ van de gemeente bepaalt. Zij draagt de zorg voor het beleid en de koers van de gemeente. Onder de kerkenraad vallen bepaalde taken en verantwoordelijkheden zoals het omzien naar gemeenteleden (pastoraat), diaconale zorg aan de gemeente, de gang van zaken rondom de kerkdiensten, uitvoering van het beleid en het financiële beheren. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant(en).

Pastoraat

Pastoraat betekent voor ons, dat we - in navolging van Jezus Christus, de goede Herder - omzien naar elkaar. Omzien wil zeggen dat we oog en oor hebben voor de mens in de mooie momenten van het leven, maar juist ook als het moeilijk is. Dit houdt ook in dat we elkaar blijven motiveren en inspireren en elkaar accepteren zoals we zijn. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de leden van de gemeente, maar ook voor hen die geen lid zijn.

Als u behoefte hebt aan een gesprek, dan kunt u contact opnemen via emailadres: pastoraat@ctkerk.nl

Diaconie

De diaconie is onderdeel van de kerkenraad. De diakenen vervullen een dienende taak. Dat vindt u terug in de betekenis van het woord diaconie, wat betekent "dienst aan de naaste".

De diaconie staat niet alleen voor deze taak, de diaconie zal de gehele gemeente ervan bewust moeten maken dat iedereen een diaconale roeping heeft. De diaconale hulpverlening staat of valt met de vrijmoedigheid van de gemeenteleden om deze hulp in te schakelen.

De praktische uitvoering bestaat uit vier werkgebieden:

  1. De eigen gemeente (diaconale, pastorale en financiële ondersteuning
  2. De eigen woonplaats (diaconale zorg gaat verder dan de eigen kerkelijke gemeente)
  3. Landelijk werk (ondersteuning van regionale of landelijke organen)
  4. Werelddiaconaat

Stichting Christus Triumfatorkerk

De Stichting Christus Triumfatorkerk zetelt in de gemeente ,’s-Gravenhage.

Doel en grondslag

De stichting heeft ten doel de ondersteuning (op de meest volstrekte wijze) van de activiteiten van de protestantse gemeente in de Christus Triumfatorkerk te ’s-Gravenhage en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
  • De website op internet
  • Het geven van informatie
  • Alle andere wettige middelen die de stichting ter bereiken van haar doelstellingen ten dienste staan

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • Subsidies en donaties
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

Privacy verklaring


Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar (wijk)gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen. 
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.
Meer hierover kunt u hier hieronder lezen in onze privacy verklaring
terug