Update proces GKO en PGG Update proces GKO en PGG
Als kerkenraad brengen wij u graag weer op de hoogte van de stand van zaken binnen de AK GKO. Daarnaast roepen wij uw meedenken en meedoen in voor deze cruciale volgende fase.
 

Drie hoofdzaken staan centraal
 • Ten eerste informeren wij u over de gang van zaken,
 • Ten tweede heeft de nieuwe stichting Christus Triumfatorkerk voor zijn functioneren 3-4 bestuursleden nodig.
  • We doen hiervoor een dringend beroep op u om mee te denken of uzelf bij ons te melden.
 • Ten derde heeft de kerkenraad dringend één of twee leden nodig die kerkrentmeester kunnen zijn c.q. een deeltaak op zich kunnen nemen van het kerkrentmeesterlijke werk.
  • We doen ook hiervoor een dringend beroep op u om mee te denken of uzelf bij ons te melden.
Wanneer er onvoldoende mensen zijn om deze belangrijke rollen in te vullen blijft alles op de schouders liggen van een te klein groepje gemeenteleden.
 

De achtergronden
 1. Informeren over de huidige stand van zaken
De afgelopen maanden is binnen de AK GKO en binnen een klankbordgroep van leden van de CTK verder gewerkt aan de randvoorwaarden voor het oprichten van stichtingen voor de kerkgebouwen (incl. kosterswoningen) van de CTK, Noorderkerk en Pax Christikerk. Er zijn statuten opgesteld en er wordt op dit moment gewerkt aan overeenkomsten en contracten die deze statuten en de relatie tussen de stichtingen en de kerken nader specificeren.

De AK heeft op haar vergadering van 23 juni ingestemd met de conceptstatuten voor de stichting die het gebouw van de CTK zal gaan beheren.

Deze statuten zullen nu worden voorgelegd aan het CCBB, een orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Na het akkoord van dit CCBB zullen de statuten, de bijbehorende overeenkomsten en het definitieve voorstel om de gebouwen van CTK, Pax Christikerk en Noorderkerk in stichtingen te plaatsen worden voorgelegd aan de wijkgemeenten. Voor de Pax Christikerk en de Noorderkerk biedt de overdracht van het gebouw naar een stichting de mogelijkheid om meer verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor het gebouw alsook een stuk juridische en kerkordelijke bescherming van het gebouw voor de toekomst. Deze voordelen zijn er ook voor de CTK. Bovendien is de overdracht van het gebouw naar een stichting voor de CTK een noodzakelijke stap om de overstap naar de PGG mogelijk te maken.

De Pax Christikerk en Noorderkerk zullen, in ieder geval voorlopig, samen verdergaan onder de paraplu van de GKO. De CTK wijkgemeente hoopt uit te treden uit de GKO en volledige over te gaan naar de PGG. Het proces daarvoor verloopt in drie fases:
 
 1. Fase 1: oprichting van een stichting en plaatsing van het gebouw van de CTK in een stichting
  Deze fase zit op dit moment in een afrondend stadium. De kerkenraad hoopt eind september een gemeentebijeenkomst te organiseren waarin de gemeente zal worden geïnformeerd en gehoord over de uitkomsten van fase 1. Hierna zal de wijkkerkenraad positie bepalen en advies uitbrengen aan de AK. De AK hoopt dan eind september definitief te besluiten over de afronding van deze fase. Na een gang naar de notaris en de officiële overdracht zit het gebouw van de CTK vanaf dat moment in een stichting. De onderhoudsreserve van de CTK en de verkregen subsidies voor het gebouw gaan over naar de stichting CTK. De wijkgemeente CTK is op dat moment nog steeds deel van GKO en PGG, maar de nieuwe stichting heeft wel de regie over het gebouw en het onderhoud van het gebouw.
   
 2. Fase 2: boedelscheiding van het gedeelde vermogen van de GKO over de wijkgemeenten
  Deze fase is inmiddels gestart. In de zomer en herfst zal door het CvK GKO en de diaconie GKO, in samenspraak met de wijkgemeenten en adviseur Wilbert de Jong, een voorzet worden gedaan voor een boedelscheiding van het overige vermogen van de GKO. Deze zal worden besproken in de AK van september of oktober. Hierna zal deze worden voorgelegd aan de wijken. In de herfst of winter kan de gemeente dan de consequentie van de gang uit de GKO zien. De wijkkerkenraad zal adviseren en de AK zal besluiten.
   
 3. Fase 3: de CTK stapt uit de GKO en gaat volledig over naar de PGG
  De kerkenraad hoopt het gesprek met de PGG te hervatten in de herfst. Verkennende gesprekken hierover zijn al gevoerd in het verleden, maar moeten nu concreet worden uitgewerkt. Na een positieve uitkomst van deze gesprekken en instemming met de boedelscheiding kan de gang uit de GKO worden gemaakt. Ook hierin zal de wijkgemeente weer worden gehoord.
 
 1. Oproep voor bestuurders
De afgelopen jaren hebben we ons ingespannen om de ruimte te krijgen van de Noorderkerk en Pax Christikerk om uit de GKO te stappen. Voor deze stap bleek het noodzakelijk om het gebouw van de CTK te plaatsen in een stichting. De ruimte voor een stap uit de GKO en voor het oprichten van een stichting is ons inmiddels gegeven en we zijn nu bijna zover dat het kerkgebouw kan worden overdragen aan een stichting die wordt bestuurd door leden van of betrokkenen bij de CTK.
De bestuurders zullen verantwoordelijkheid dragen voor het beheer en onderhoud van het gebouw en mogelijk ook voor de koster als deze in dienst komt van de stichting (het alternatief is dat deze in dienst komt van de PGG, daarover moet het gesprek nog beginnen). De bestuurders worden verkozen op voordracht van de wijkkerkenraad maar hoeven zelf geen kerkenraadslid te zijn. Ze zijn primair bestuurder. Het gaat om een onbezoldigde functie, maar reis- en onkosten worden vergoed. In het bestuur hebben we in ieder geval iemand nodig die verstand heeft van recht, iemand die verstand heeft van bouw/onderhoud en iemand die verstand heeft van financiën. Mocht de koster in dienst komen van de stichting, dan is er ook iemand nodig die het contact met de koster onderhoudt. In veel gevallen gaat het hier om taken die nu al deels bij de CTK kerkrentmeesters liggen maar waarvoor de eindverantwoordelijkheid bij de GKO ligt.
Wanneer u één of meerdere van deze capaciteiten bezit, roepen wij u dringend op om u beschikbaar te stellen als bestuurder voor de stichting CTK. Potentiële bestuurders worden betrokken bij de laatste ronde van gesprek over de statuten en contracten. Het komende anderhalf jaar zal een dergelijke functie wat tijd vragen. Daarna zal de tijdsinvestering beperkt zijn. Bovendien wordt veel van het werk wat in de stichting wordt gedaan op dit moment ook al gedaan door leden van de wijk.
 
 1. Oproep voor leden die kerkrentmeesterlijke taken willen doen
Het volgende verzoek is hieraan verwant. Zoals u weet hebben we de afgelopen maanden een aantal nieuwe kerkenraadsleden mogen bevestigen. We zijn enorm blij met de nieuwe ouderlingen, diakenen en de nieuwe voorzitter. Een punt van aandacht en zorg is echter het kerkrentmeesterlijke of financiële werk. Een aantal van u is benaderd voor een rol in dat werk, maar heeft daar helaas van moeten afzien. Een aantal anderen heeft aangegeven graag iets te willen doen, maar in beperkte mate. We begrijpen heel goed dat velen van u het druk hebben of al eerder zich hebben ingezet in dergelijke functies. Anderzijds is het kerkrentmeesterlijke werk essentieel in de tijd die voor ons ligt. Het alternatief dat we hebben als kerkenraad is om een aantal zaken uit te besteden aan een externe partij. Iets wat we liever niet willen, maar wat misschien wel noodzakelijk zal zijn als het niet lukt om een aantal taken te verdelen.

Mocht u een rol kunnen vervullen als kerkrentmeester of een kerkrentmeesterlijke taak op u kunnen nemen of mocht u stichtingsbestuurder willen worden, kunt u zich melden bij ds. Jaap van de Akker (predikant@ctkerk.nl, 070 2203769) of ouderling Arjan Brak (arjanbrak@hotmail.com, 06 25094169).

Samengevat
 • Wij staan op een cruciaal kruispunt in de geschiedenis van onze kerkelijke gemeente.
 • Wij hebben u nodig – bent u de persoon of kent u personen die een bestuurlijke c.q. kerkrentmeesterlijke rol op zich kan/kunnen nemen?
 • In de maand september hopen wij u te ontmoeten bij de gemeentebijeenkomst over Fase 1.
 • Fase 2 loopt al en zal naar verwachting in de herfst of winter van 2021 worden afgerond.
 • Fase 3 zal vanaf het begin van de herfst van 2021 worden gestart.
 • Wij hopen begin 2022 alle werkzaamheden af te ronden en als CTK-gemeente met ons gebouw in een eigen stichting toe te kunnen treden tot de PGG..
terug